MUDr. Tomáš Sklenář

Kardiologická péče, pro pacienty z oblasti Hostivař, Petrovice, Dolní a Horní Měcholupy i Prahy.

V nejbližším okolí jsou v ulici Tenisová další lékařská pracoviště, odběrová místnost a lékárna. Pěšky je kardiologická ordinace snadno dostupná z městské části Petrovice, Horních Měcholup i Hostivaře.

Spojení:

Autobus

Autobus č. 125, 175 a 183, zastávka Řepčická ve směru Háje a Skalka.

Od zastávky pěšky cca 200 metrů směrem do sídliště podle hnědých šipek "Ordinace" a „Knihovna".

Ordinace je umístěna v 1. patře jednopatrové budovy, na jejím vzdálenějším konci, ve stejném vchodě jako pobočka Městské knihovny (viz mapka).  Na plotě i na budově jsou umístěny velké cedule "Sdružené ordinace Golfová".

 

Automobil

Auto lze zaparkovat v nejbližším okolí ordinace, nebo na parkovišti u Lidlu.

 

Aktuality, ostatní informace:   

 

 

EKG : Vyšetření  provádíme ideálně po předchozím telefonickém objednání. S sebou prosíme žádanku od ošetřujícího lékaře a průkazku zdravotní pojišťovny.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Změna  ordinačních  hodin od 1.1.2019 :

Od 1.1.2019 budou upraveny ordinační hodiny ve čtvrtek a pátek - v obou těchto dnech budou ordinační hodiny posunuty o půl hodiny, tedy:

ordinovat budeme ve čtvrtek i v pátek již od 7:00 , ve čtvrtek odpoledne do 13:30 a v pátek do 11:30.

Ordinační hodiny v  pondělí, úterý a ve středu zůstanou beze změny.

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce Cardiogemma s.r.o., se sídlem Golfová 910/10, 102 00 Praha 10,  IČ 29141079, je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem  č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas. Zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s výše uvedenými předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.

Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Cardiogemma s.r.o.

MUDr.Tomáš Sklenář

Golfová 910/10, 102 00 Praha 10

IČO 29141079